Video Nhãn Khoa Thần Kinh | Tư vấn mắt của Pennsylvania

Video thần kinh nhãn khoa

Thông tin có trong nội dung video bên dưới chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục. Eye Consultants of Pennsylvania không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác, đầy đủ, hiệu lực, độ tin cậy, tính khả dụng hoặc tính đầy đủ của nội dung. Nó không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế đủ tiêu chuẩn khác nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình trạng sức khỏe. Đừng bao giờ coi thường lời khuyên y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn việc tìm kiếm nó vì những điều bạn đã đọc hoặc thấy trên trang web này.

Giải phẫu dây thần kinh thị giác
Phù gai thị: Tổng quan
Viêm thần kinh thị giác
Tổng quan về chứng đau nửa đầu ở mắt