Chính sách bảo mật | Tư vấn mắt của Pennsylvania

Chính sách Bảo mật

Giới thiệu

Thông báo này mô tả các thực hành về quyền riêng tư của Eye Consultants of Pennsylvania, PC, (Eye Consultants of Pennsylvania) đối với thông tin được thu thập trên trang web này. Thông báo này cũng áp dụng cho các trang web của các chi nhánh của Eye Consultants of Pennsylvania liên kết với Thông báo này. Để đơn giản, cả Eye Consultants of Pennsylvania và bất kỳ trang web liên kết nào đều được gọi đơn giản là “trang web” trong Thông báo này.

Eye Consultants of Pennsylvania ủng hộ quyền riêng tư, bao gồm quyền của các cá nhân trong việc kiểm soát việc phổ biến và sử dụng dữ liệu cá nhân mô tả họ. Eye Consultants of Pennsylvania cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng trang web của chúng tôi và sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu của bạn. Eye Consultants of Pennsylvania hỗ trợ và tuân thủ luật pháp và quy định trong nước và quốc tế nhằm bảo vệ quyền riêng tư của những cá nhân đó.

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Eye Consultants of Pennsylvania, PC, với các văn phòng kinh doanh chính tại One Granite Point, Wyomissing, PA 19610 Hoa Kỳ. Các trang web khác tuân theo Thông báo này có thể được sở hữu và điều hành bởi một công ty liên kết dưới sự kiểm soát của Eye Consultants of Pennsylvania. Từ góc độ bảo mật dữ liệu, điều này có nghĩa là Eye Consultants of Pennsylvania là bên kiểm soát và thu thập dữ liệu. Có thể liên hệ với Chuyên gia tư vấn về mắt của Cán bộ bảo vệ dữ liệu của Pennsylvania bằng cách sử dụng hình thức tuân thủ hoặc qua đường bưu điện tại:

Tư vấn mắt của Pennsylvania, PC
Cán bộ bảo mật dữ liệu
One Granite Point Drive, Suite 100
Wyoming, PA 19610

 

Thu Thập Dữ Liệu

Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, bao gồm cả Thông tin sức khỏe được bảo vệ. Eye Consultants of Pennsylvania dựa trên sự đồng ý hoặc các nguyên tắc hợp pháp khác được thiết lập để thu thập dữ liệu theo luật hiện hành. Do đó, bạn có tùy chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân khi truy cập các phần có sẵn công khai của trang web. Tuy nhiên, khi đăng ký tham gia một sự kiện, đăng ký nhận tài liệu giáo dục hoặc tiếp thị của Eye Consultants of Pennsylvania hoặc khi mua hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của Eye Consultants of Pennsylvania hoặc trong các trường hợp khác, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số hoặc tất cả dữ liệu cá nhân được liệt kê phía dưới. Nếu bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Eye Consultants of Pennsylvania, thì bạn có các quyền được mô tả bên dưới trong phần Quyền của chủ thể dữ liệu bên dưới.

Eye Consultants of Pennsylvania thu thập dữ liệu phi cá nhân bổ sung như được mô tả trong phần tiếp theo của Thông báo này (Hoạt động thu thập dữ liệu bổ sung).

Bất kỳ dữ liệu nào được thu thập có thể được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của Eye Consultants of Pennsylvania để cung cấp cho bạn các sản phẩm chúng tôi cung cấp và để hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị và bán hàng của Eye Consultants of Pennsylvania và có thể dẫn đến việc Eye Consultants of Pennsylvania liên hệ với bạn. Trong một số trường hợp, Eye Consultants of Pennsylvania có thể yêu cầu thông tin liên hệ để tạo tài khoản, cho phép gửi các tài liệu được yêu cầu trên trang web hoặc để liên lạc với bạn. Điều này có thể bao gồm: cung cấp sản phẩm hoặc thông tin được yêu cầu khác, trả lời các câu hỏi, đăng ký tham gia các sự kiện của Eye Consultants of Pennsylvania và phân phối cho các mục đích tiếp thị. Bạn cũng có thể đăng ký các dịch vụ của Eye Consultants of Pennsylvania thông qua trang web.

Đối với các mục đích nêu trên, Eye Consultants of Pennsylvania có thể thu thập dữ liệu cá nhân sau đây về bạn:

  • Họ và tên
  • Địa Chỉ
  • địa chỉ gửi thư
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ email

Để tạo thuận lợi cho các nỗ lực tiếp thị và bán hàng của mình, Eye Consultants of Pennsylvania có thể kết hợp dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp với thông tin không được thu thập trực tiếp từ bạn. Dữ liệu không do bạn cung cấp trực tiếp có thể được cung cấp bởi các nhà cung cấp của Eye Consultants of Pennsylvania hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị và bán hàng của họ. Eye Consultants of Pennsylvania sử dụng quá trình xử lý tự động trong các hệ thống nội bộ của mình để tối ưu hóa các hoạt động bán hàng và tiếp thị. Bạn có thể khiếu nại với Eye Consultants of Pennsylvania về quá trình xử lý tự động bằng cách gửi khiếu nại tới Eye Consultants of Pennsylvania sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp trong phần giới thiệu của chính sách này.

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để hoàn thành các mục đích mà thông tin được thu thập. Dữ liệu cá nhân được thu thập theo Thông báo này sẽ được giữ lại miễn là bạn tiếp tục tương tác với Chuyên gia tư vấn mắt thuộc Nhóm Bán hàng và Tiếp thị của Pennsylvania hoặc chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp để giữ lại dữ liệu của bạn.

 

Hoạt động thu thập dữ liệu bổ sung (Thông tin tự động)

Eye Consultants of Pennsylvania tự động nhận và ghi lại thông tin về việc sử dụng trang web trực tiếp hoặc thông qua các nhà cung cấp tiện ích theo dõi bên thứ ba. Điều này có thể bao gồm cookie, địa chỉ IP, loại trình duyệt, phiên bản hệ điều hành, cài đặt ngôn ngữ, ứng dụng Eye Consultants of Pennsylvania đã cài đặt cục bộ mà bạn sử dụng (nếu có) và cách bạn sử dụng chúng, trang web bạn đang truy cập ngay trước khi truy cập trang web của chúng tôi. trang web, các trang trên trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập, thời gian dành cho các trang đó, thông tin bạn đã tìm kiếm trên trang web của chúng tôi, thời gian và ngày truy cập cũng như các thống kê khác. Dữ liệu này không được kết hợp với dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập trực tiếp từ bạn.

Eye Consultants of Pennsylvania sử dụng cookie trên trang web của mình. Eye Consultants of Pennsylvania sử dụng địa chỉ IP để giúp chẩn đoán các vấn đề và để quản lý trang web Eye Consultants of Pennsylvania. Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, chúng tôi chỉ nhận ra tên miền của bạn chứ không phải địa chỉ e-mail của bạn. Chúng tôi sẽ thấy địa chỉ e-mail của bạn chỉ khi bạn cung cấp hoặc gửi cho chúng tôi một e-mail. Eye Consultants of Pennsylvania không yêu cầu bạn cung cấp, truy cập hoặc theo dõi bất kỳ thông tin dựa trên vị trí nào từ thiết bị của bạn. Nếu Eye Consultants of Pennsylvania muốn làm như vậy trong tương lai để nâng cao trang web của chúng tôi, Eye Consultants of Pennsylvania sẽ xin phép bạn một cách cụ thể.

Việc thu thập dữ liệu cá nhân là không cần thiết để truy cập trang web này; tuy nhiên, Eye Consultants of Pennsylvania thu thập dữ liệu bổ sung để bảo trì và tối ưu hóa trang web của mình.

Xử lí dữ liệu

Eye Consultants of Pennsylvania sử dụng các nhà cung cấp để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Eye Consultants of Pennsylvania's cũng như để bán hàng và tiếp thị có thể nhận được dữ liệu được thu thập theo thông báo này và những nhà cung cấp này là những người xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, bất kỳ quá trình xử lý nào như vậy chỉ giới hạn trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của chính Eye Consultants of Pennsylvania. Eye Consultants of Pennsylvania không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào vì mục đích quảng cáo của họ.

Ngoài ra, các bộ xử lý dữ liệu do Eye Consultants of Pennsylvania sử dụng phải tuân theo quy trình thẩm định của Eye Consultants of Pennsylvania và được yêu cầu đảm bảo theo hợp đồng rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn. Eye Consultants of Pennsylvania sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ đó áp dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo việc xử lý dữ liệu cá nhân chỉ theo hướng dẫn của Eye Consultants of Pennsylvania và không vì mục đích nào khác.

Chuyển khoản bổ sung

Eye Consultants of Pennsylvania có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các chi nhánh của mình và với các nhà cung cấp làm việc thay mặt chúng tôi khi cần thiết để hoàn thành các yêu cầu của bạn và để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của Eye Consultants of Pennsylvania. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu khi luật pháp yêu cầu hoặc để đáp ứng quy trình pháp lý. Eye Consultants of Pennsylvania, các chi nhánh của họ và/hoặc nhà cung cấp có thể được đặt tại các quốc gia không được coi là cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ như được thiết lập bởi Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu (95/46/EG) hoặc Bảo vệ Dữ liệu Chung Quy định ((EU) 2016/679) (GDPR), bao gồm Hoa Kỳ. Khi được yêu cầu theo luật hiện hành, Eye Consultants of Pennsylvania sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo đảm việc truyền dữ liệu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Biện pháp đó có thể bao gồm việc sử dụng các Điều khoản mẫu hoặc Khung bảo vệ quyền riêng tư.

Eye Consultants of Pennsylvania có trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân mà họ nhận được theo Privacy Shield và sau đó chuyển giao cho bên thứ ba đóng vai trò là đại lý thay mặt họ. Eye Consultants of Pennsylvania vẫn chịu trách nhiệm pháp lý theo Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư nếu một đại lý xử lý dữ liệu cá nhân được đề cập trong Thông báo này theo cách không phù hợp với các nguyên tắc, trừ khi Eye Consultants of Pennsylvania không chịu trách nhiệm về sự kiện dẫn đến thiệt hại.

Trong một số trường hợp nhất định, Eye Consultants of Pennsylvania có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của các cơ quan công quyền, bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật.

 

Thông báo về Thực hành quyền riêng tư liên quan đến thông tin sức khỏe được bảo vệ

Đối với Thông tin sức khỏe được bảo vệ của bạn, chúng tôi Thông báo về việc thực hành bảo mật thay thế bất kỳ điều gì trái ngược có trong Chính sách quyền riêng tư này. Để xem xét của chúng tôi Thông báo về việc thực hành bảo mật liên quan đến Thông tin sức khỏe được bảo vệ, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi. Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF của chúng tôi Thông báo về việc thực hành bảo mật ở đây.

 

Privacy khiên

Eye Consultants of Pennsylvania tuân thủ Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ và Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư Thụy Sĩ-Hoa Kỳ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân được chuyển từ Liên minh châu Âu hoặc Thụy Sĩ sang Hoa Kỳ Những trạng thái. Eye Consultants of Pennsylvania đã chứng nhận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng họ tuân thủ Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản trong Thông báo này và Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư, Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư sẽ chi phối. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web Bảo vệ Quyền riêng tư của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ có thẩm quyền đối với việc Eye Consultants của Pennsylvania tuân thủ Lá chắn Bảo mật.

Các quyền bạn có thể có theo Bảo vệ quyền riêng tư hoặc quy định hiện hành, chẳng hạn như Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), được mô tả bên dưới.

 

Quyền đối tượng dữ liệu

Tất cả mọi người

Bạn có thể yêu cầu Eye Consultants of Pennsylvania truy cập, chỉnh sửa, chặn và/hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình để Eye Consultants of Pennsylvania xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Privacy khiên

Tuân thủ các Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư, Eye Consultants of Pennsylvania cam kết giải quyết các khiếu nại về việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Cư dân Liên minh Châu Âu có thắc mắc hoặc khiếu nại về chính sách Bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi nên gửi bất kỳ yêu cầu nào như vậy và bất kỳ câu hỏi nào khác mà bạn có thể có liên quan đến Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư tới Chuyên gia tư vấn mắt của Viên chức bảo vệ dữ liệu của Pennsylvania, người có thông tin liên hệ được liệt kê trong phần giới thiệu của chính sách này Lưu ý.

Eye Consultants of Pennsylvania cam kết hợp tác với hội đồng được thành lập bởi các cơ quan bảo vệ dữ liệu của EU (DPAs) và Ủy viên Thông tin và Bảo vệ Dữ liệu Liên bang Thụy Sĩ, nếu có, và tuân thủ lời khuyên của hội đồng và Ủy viên, nếu có, liên quan đến đối với dữ liệu nguồn nhân lực được chuyển từ EU hoặc Thụy Sĩ, nếu có, trong bối cảnh mối quan hệ việc làm.

Eye Consultants của Pennsylvania đã cam kết chuyển các khiếu nại về Lá chắn bảo mật chưa được giải quyết đến JAMS, một nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế ở Hoa Kỳ, có sự hiện diện trên toàn cầu. Nếu bạn không nhận được xác nhận kịp thời về khiếu nại của mình từ chúng tôi hoặc nếu chúng tôi chưa giải quyết khiếu nại của bạn, vui lòng liên hệ hoặc truy cập JAMS để biết thêm thông tin hoặc gửi khiếu nại. Các dịch vụ của JAMS được cung cấp miễn phí cho bạn.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể yêu cầu trọng tài ràng buộc đối với các khiếu nại liên quan đến việc tuân thủ Privacy Shield không được giải quyết bởi bất kỳ cơ chế Privacy Shield nào khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trang web Bảo vệ Quyền riêng tư của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

GDPR

Các Chủ thể Dữ liệu nằm trong GDPR được cung cấp các quyền bổ sung bao gồm:

  • Quyền được lãng quên: bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân đã gửi cho Eye Consultants of Pennsylvania; điều này có nghĩa là bạn có thể yêu cầu Eye Consultants of Pennsylvania hạn chế dữ liệu của bạn khỏi bất kỳ quá trình xử lý nào nữa và xóa dữ liệu của bạn nếu có thể.
  • Khiếu nại cũng có thể được gửi tới cơ quan giám sát hiện hành trong Khu vực kinh tế Châu Âu, bao gồm cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn (ví dụ: ở Vương quốc Anh, cơ quan giám sát sẽ là Văn phòng Ủy viên Thông tin).

Riêng Tư Của Trẻ Em

Eye Consultants of Pennsylvania khuyến khích phụ huynh và người giám hộ đóng vai trò tích cực trong các hoạt động trực tuyến của con cái họ. Dịch vụ của chúng tôi không nhằm vào những người dưới 18 tuổi và Eye Consultants of Pennsylvania không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em mà không có sự đồng ý thích hợp của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin cá nhân từ người dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi chấp thuận được áp dụng) mà không có sự đồng ý thích hợp, vui lòng cho chúng tôi biết bằng các phương pháp được mô tả trong Thông báo này.

Tư vấn mắt của bệnh nhân và khách hàng Pennsylvania

Eye Consultants of Pennsylvania cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bệnh nhân và khách hàng theo yêu cầu để hỗ trợ và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Eye Consultants of Pennsylvania.

Đối với Thông tin sức khỏe được bảo vệ của bạn, chúng tôi Thông báo về việc thực hành bảo mật thay thế bất kỳ điều gì trái ngược có trong Chính sách quyền riêng tư này. Để xem xét của chúng tôi Thông báo về việc thực hành bảo mật liên quan đến Thông tin sức khỏe được bảo vệ, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi. Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF của chúng tôi Thông báo về việc thực hành bảo mật ở đây.

Việc bệnh nhân hoặc khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Eye Consultants of Pennsylvania's hoặc chi nhánh chịu sự điều chỉnh của các điều khoản trong hợp đồng giữa Eye Consultants of Pennsylvania hoặc chi nhánh và khách hàng.

 

Cập nhật Thông báo về Quyền riêng tư này

Đôi khi, Eye Consultants of Pennsylvania có thể cập nhật Thông báo về Quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi sửa đổi Thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ đăng phiên bản đã sửa đổi tại đây. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông báo về những thay đổi quan trọng bằng các phương tiện khác, chẳng hạn như đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.

 

Sửa đổi: ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX

 

--CHẤM DỨT--